Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met H4H. Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van iedere overeenkomst door H4H overhandigd.
De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij H4H te Hollandscheveld en zijn te raadplegen via de internetsite www.health4horses.nl.

Een paard dat bij H4H wordt gestald of behandeld dient minimaal ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus. Deze verplichting rust op de eigenaar van het paard. De eigenaar dient op verzoek van H4H aan te tonen dat de benodigde inentingen hebben plaatsgevonden. H4H kan daarnaast aanvullende eisen stellen. 3. Een paard dat bij H4H wordt gestald of behandeld, dient te zijn voorzien van een chip.

Het paspoort behorende bij het paard dat bij H4H wordt gestald of behandeld, dient gedurende de tijd dat het paard op het centrum aanwezig is in het bezit te zijn van H4H.

De eigenaar is gehouden om H4H op de hoogte te brengen van de lichamelijke gesteldheid of medische gegevens van het paard die voor H4H op wat voor manier dan ook van belang kunnen zijn voor de huisvesting of behandeling van het paard.

H4H heeft het recht om in geval van spoedeisende veterinaire hulp, zonder voorafgaand overleg met de eigenaar van het op het centrum ondergebrachte paard, de hulp van een veearts in te roepen. De kosten voor een eventuele behandeling komen voor rekening van de eigenaar. H4H is gehouden zo spoedig mogelijk na de openbaring van ziekte of verwonding de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Behandeling

De door H4H aangeboden therapieën en behandelmethoden worden alle uitgevoerd door een professionele behandelaar of een veterinair. Wanneer het paard bij H4H wordt behandeld, ontstaat er een directe overeenkomst van opdracht tussen de eigenaar en de behandelaar. Dit kunnen zijn de medewerkers van H4H, maar ook een externe specialist uit het vaste samenwerkingsverband.

Het is de eigenaar niet toegestaan om zonder toestemming van H4H niet bij H4H aangesloten dierenartsen of andere specialisten te laten werken bij H4H.

Aansprakelijkheid

In het geval het paard gedurende het verblijf bij H4H letsel oploopt is H4H enkel dan aansprakelijk indien het letsel een direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van H4H. H4H is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aandoeningen en/of gebreken welke bij de eigenaar bekend waren of bekend hadden moeten zijn en al dan niet aan H4H zijn gemeld. H4H is voorts niet aansprakelijk voor schade toegebracht door of door toedoen van de onder punt 7 genoemde derden.
In geval van een aansprakelijkheid van H4H is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de door H4H afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
Langedijk 26 | 7913 VG Hollandscheveld(NL)| tel +31 (0)6 22346859| info@health4horses.nl|www.health4horses.nl

De eigenaar is aansprakelijk voor schade welke door zijn paard aan derden of zaken van derden wordt veroorzaakt.

H4H is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan materiaal, zoals bijvoorbeeld voertuigen en trailers, die door de eigenaar bij H4H worden gestald. De stalling geschiedt op eigen risico.

Betaling

Voor de door de eigenaar aan H4H verschuldigde kosten zal H4H een factuur verstrekken aan de eigenaar. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Voordat het paard H4H verlaat, dienen alle openstaande facturen aan H4H te zijn voldaan, of bij ophalen van het paard voldaan te worden. Indien er nog betalingen open staan, heeft H4H het recht het paspoort van het paard onder zich te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Indien H4H voor betaling van openstaande facturen (incasso)kosten moet maken, worden deze kosten aan de eigenaar doorberekend. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350,-.

Het is H4H toegestaan de gehanteerde prijzen tussentijds te verhogen indien een stijging van kosten daartoe aanleiding geeft. Tussentijdse verhogingen worden aan de eigenaar medegedeeld. De eigenaar heeft de mogelijkheid de overeenkomst als gevolg van deze verhoging direct te beëindigen.

Partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat voor deze beëindiging kosten verschuldigd zijn. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.

Afgenomen Seawalker trainingsabonnementen zijn niet terug inwisselbaar tegen contanten of overdraagbaar aan derden.

Geschillen

Indien bij de uitvoering van deze overeenkomst enig geschil ontstaat zal H4H zich inspannen dit geschil naar tevredenheid van beide partijen te beslechten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is de rechtbank te Assen met uitsluiting van ieder ander gerecht bevoegd van het geschil kennis te nemen. Op de overeenkomsten met H4H is Nederlands recht van toepassing. Niets van de site van www.health4horses.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health4Horses.

Scroll naar boven